height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=268788274415568&ev=PageView&noscript=1"

Diensten

Algemene Voorwaarden Diensten Activation Personal Training, Posturologie & Coaching

Definities van de Algemene Voorwaarden
Activation = leverancier van diensten handelsregister KvK inschrijving nr. 11064913
Client = afnemer (of gebruiker) van diensten van Activation
Personal Trainer= Een Persoonlijke Trainer / begeleider op het gebied van fysieke training.
ATDS test is = Een inspanningstest op een fiets.
Voedingsadvies = Advies over voeding betreffende doelstelling client.
Activation Studio = Een trainingslocatie welke ingericht is voor fysieke Training in 1 op 1 en kleine groep verband.
Intakegesprek= gesprek ter oriëntering van de mogelijkheden die Activation als dienstverlener te bieden heeft.
Management= de directie van Activation.
Training = fysieke instructie en bewegingstherapie.
Personal training = persoonlijke 1 : 1 instructie en bewegingstherapie.
Posturologie = Postuur / Houding Therapie
Begeleidingsperiode = Een vooraf vastgestelde periode waarin Activation haar diensten aanbiedt aan de cliënt.
Club Activation Training = Een fysieke instructie in groepsverband.
Activation abonnement = een maandabonnement waarbij je een paar keer per week gebruik maakt van de diensten van Activation.

Artikel 1. Algemeen

Activation, KvK ‘s-Hertogenbosch 11.06.49.13 in deze voorwaarden verder aangeduid als Activation.
• Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst welke Activation levert (personal training en/of Semi Privé Training en/of voedingsbegeleiding en/of ATDS testen) tussen Activation en betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
• Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Activation en betreffende cliënt overeengekomen.
• De toepassing van eventuele Algemene Voorwaarden van een iedere cliënt wordt uitdrukkelijk niet toegestaan.
• Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden resulteert in directe opzegging van de Activation begeleiding.

Artikel 2. Toepassing

Alle cliënten van Activation worden geacht dit reglement voor de eerste afspraak te hebben doorgelezen en geaccepteerd zonder voorbehoud. Het management van Activation is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te wijzigen en/of aan te vullen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Activation. De voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats ter inzage aanwezig zijn.

Artikel 3. Inschrijving
3.1. Bij interesse voor Personal Training bij Activation vind er een intakegesprek plaats om te kijken waar het potentiele cliënt staat qua fysieke gesteldheid.
3.2. Bij interesse voor Posturologie of Voedingsadvies is er eerst, overleg of het wenselijk is om een eerste assesment of consult in te plannen.
3.3. Elke cliënt verklaart zich akkoord met de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens. Activation zal deze gegevens zorgvuldig bewaren en niet aan derden ter beschikking stellen om wat voor reden dan ook.
3.4. Alle afgenomen diensten van Activation door de cliënt zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en heeft een looptijd/contractperiode van drie kalendermaanden, zes kalendermaanden of 1 jaar.
3.5. De directie behoudt zich het recht voor een verzoek tot dienstverlening te weigeren.

Artikel 4. Kosten
4.1. Een Activation Personal Training abonnement loopt altijd per volle kalendermaand en wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Na de eerste abonnementsperiode wordt het Activation abonnement stilzwijgend verlengd voor telkens een volle kalendermaand en is deze, met een volle kalendermaand opzegtermijn, opzegbaar. Betalingen geschieden maandelijks en lopen uitsluitend via automatische incasso. De maandelijkse termijn wordt in de eerste week van de betreffende maand afgeschreven.
4.2. Alle bedragen, voor alle diensten van Activation, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Contante betaling is bij een Activation abonnement niet mogelijk. Betaling in termijnen is alleen mogelijk via een automatische incasso.
4.3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt € 15 per keer administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de klant voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Is na een periode van vier weken na het opeisbaar worden van de betaling nog niet betaald, dan wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de cliënt.
4.4. Het Activation abonnement kan worden geblokkeerd zolang een cliënt niet aan de betalingsverplichting voldoet. De cliënt kan de toegang tot de studio worden geweigerd. Activation is gerechtigd het Activation abonnement met de cliënt bij een betalingsachterstand te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt en met het recht voor Activation tot verhaal van alle door haar geleden schade.
4.5. Een Activation abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
4.6. Als er een trainingstraject/serie word afgenomen door de cliënt zal deze vooraf gefactureerd worden door middel van een elektronische rekening die per e-mail aan de cliënt wordt verzonden. De betaling van de verschuldigde kosten inclusief b.t.w. dient voldaan te zijn voor aanvang van de contractperiode.

Artikel 5. Duur en Beëindiging van de begeleidingsperiode
5.1. Voor Personal Training wordt er bij Activation gewerkt met een trainingstraject/serie van 12 of 24 Personal Training afspraken of met maandabonnementsvormen van 1 of 2 Personal Trainingssessies per week met onbeperkt gebruik van Club Activation Training.
5.2. De begeleidingsperiode voor Personal Training gaat in vanaf de dag van de inschrijving en is geldig voor een minimale periode van 3 kalendermaanden. Opzegging van de begeleiding kan met inachtneming van een volle kalendermaand opzegtermijn en er zijn geen kosten aan verbonden. Een Activation abonnement loopt altijd per volle kalendermaand en wordt aangegaan voor de overeengekomen periode. Na afloop van deze periode wordt het abonnement voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd, tenzij je het abonnement uiterlijk een maand voor het einde van deze periode opzegt.
Bijvoorbeeld; een jaarabonnement aangegaan op 15 maart eindigt op 30 april van het volgende kalenderjaar. Over de periode 15 maart tot en met 31 maart ontvang je de door jou gekozen begeleiding en een aparte factuur. Jouw abonnement start dan op  1 april tot en met het einde van de door jou gekozen abonnementsvorm. Nadat een abonnement stilzwijgend voor een onbepaalde tijd verlengd is, kun je jouw abonnement op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.
Bijvoorbeeld: bij opzegging na 1 december, is 31 januari de laatste dag van jouw abonnement.     5.3. In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van het management van Activation kunnen trainingen en abonnementen “bevroren” worden.
5.4. Men dient verhindering uiterlijk vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de betreffende afspraak te melden. Indien hier niet aan wordt voldaan verliest de cliënt het recht de Training afspraak later in te halen en zullen de kosten, onverminderd, in rekening worden gebracht.
5.5. Als een Training afspraak tijdig wordt afgezegd wordt er direct met de planning gekeken naar het inplannen van het inhalen van de training afspraak op een ander tijdstip binnen de begeleidingsperiode van de huidige serie Trainingen/abonnement afspraken.
5.6. Activation heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting bij alle diensten welke zij aanbiedt.
5.7. Voor Posturologie wordt de begeleidingsperiode, na het assesment, schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Gedrag
6.1. Cliënten van Activation die gebruik maken van de Activation Studio dienen zich te houden aan de huisregels en kledingvoorschriften van Activation. De huisregels worden aan elke Activation cliënt voorgaande de begeleidingsperiode verstrekt en zijn terug te vinden in de kleedkamer en in de regelementen map in de zithoek.
6.2. Eventuele beschadigingen aan eigendommen van onze Studio, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door de cliënt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Cliënten van Activation maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de faciliteiten van de studio. Activation is niet aansprakelijk voor schade en/of persoonlijk letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van haar dienstverlening, of gebruikmaking van de studio.
7.2. Activation is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in en om de studio.
7.3. Activation is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.
7.4. Activation adviseert bij wijzigingen medicatie- en supplementengebruik altijd uw huisarts hiervan op de hoogte te stellen. Wij adviseren onze leden om nooit met medicatie te stoppen en/of minderen zonder overleg met uw (huis)arts of andere medische specialist.
7.5. Activation kan nimmer aansprakelijk worden gesteld bij ontevredenheid over het behaalde resultaat na of tijdens de begeleidingsperiode.

Artikel 8. Overige zaken
8.1. Activation behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie cliënt met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer een cliënt herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijn overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
8.2. Bij overmacht van een trainer/coach van Activation wordt er of gezorgd voor een vervangende Trainer van Activation of er word een nieuwe afspraak gemaakt in overleg met de cliënt.
8.3. Elke cliënt is verplicht pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training afspraak te melden evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie gedurende de duur van het begeleidingstraject.
8.4. Tijdens de trainingen, met het oog op de gezondheid en hygiëne, dient elk lid schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen.
8.5. Het is in de Trainingsstudio van Activation niet toegestaan om zelfstandig te trainen zonder begeleiding van een Personal Trainer van Activation.
8.6. Het is in de Trainingsstudio niet toegestaan luidruchtig of ander storend gedrag te vertonen.