height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=268788274415568&ev=PageView&noscript=1"

Supplementen

1. Levering
1.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Wanneer een supplement niet op voorraad is zal Activation dit zo spoedig mogelijk op de website vermelden.

1.2 Activation streeft naar een leveringstermijn tussen de 2-7 dagen.

1.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Activation bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 48 uur na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

1.4 Aan de leveringsplicht van Activation zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Activation geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

1.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2 Prijzen
2.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

2.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 6% BTW.

3 Gegevensbeheer
3.1 Indien u een bestelling plaatst bij Activation, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Activation. Activation houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

3.2 Activation respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

3.3 Activation maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

4 Klachten
4.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Activation) deze gebreken direct via mailadres info@activation.cloud99hosting.nl te melden aan Activation. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan Activation via mailadres info@activation.cloud99hosting.nl te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

4.2 Indien klachten van de afnemer door Activation gegrond worden bevonden, zal Activation de geleverde zaken kosteloos vervangen. Iedere aansprakelijkheid van Activation voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook.

5 Herroepingsrecht
5.1 Wanneer een bestelling geplaatst en betaald is is het niet meer mogelijk deze te annuleren. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Activation te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien aanwezig, de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Activation zal na ontvangst van de retourzending, binnen dertig (30) werkdagen het factuurbedrag restitueren, minus verzendkosten, indien aan genoemde voorwaarden is voldaan.

6 Aanbiedingen
6.1 Aanbiedingen van Activation gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.2 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7 Website informatie
7.1 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Activation op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Activation kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie.
Activation is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

8 Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Activation en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht is geplaatst en betaald.

9 Overmacht
9.1 Activation is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Activation alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Activation behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Activation gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10 Aansprakelijkheid
10.1 Toepasselijk recht/bevoegde rechter. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Activation en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s-Hertogenbosch kennis, tenzij Activation er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.